بیسیم از خانواده رادیو و با ویژگی فرستندگی ـ گیرندگی است. بیسیم­ ها به دو گروه بیسیم دستی (واکی تاکی) و بیسیم خودرویی تقسیم می شوند. دو فرکانس کاری متداول در بیسیم ­ها محدودۀ 136 تا 174 مگاهرتز است که 

ادامه مطلب »